ยุทธศาสตร์ฯ

การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE ชัดเจน
กำหนดเป็น “วาระของจังหวัดกาฬสินธุ์”


วิสัยทัศน์
“จังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาคนดี มุ่งสู่สังคมดี ด้วย TO BE NUMBER ONE”

พันธกิจ
๑. ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน มีการบูรณาการด้านแผนงาน งบประมาณ ของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในทุกระดับ
๒. ส่งเสริม การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน TO BE NUMBER ONE ระหว่างเยาวชนทั้งในและนอกระบบกับประชาชนทั่วไป เพื่อนำสู่การประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูล การรายงานและการติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของชมรม
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พันธกิจเป้าประสงค์
เด็ก วัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์ เก่ง ดี มีความสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic map ๔ มุมมอง /

การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน
step ๑ กำหนดนโยบาย การวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE กำหนดผู้รับผิดชอบ มอบหมายภารกิจ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
step ๒ การวางแผนการดำเนินงาน
step ๓ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ /การดำเนินงานตามแผนโครงการ
step ๔ การควบคุมและประเมินผล การติดตามโดยการประชุมระดับจังหวัด การติดตามในพื้นที่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
step ๕ จังหวัด/ชมรมต้นแบบมุ่งสู้ระดับที่สูงขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์