ภาพกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
#ภาพกิจกรรมเรื่อง สถานที่
1 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
2 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี 2564 วันที่ 2
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจประเมิน โดยในวันนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล อ.กุฉินารายณ์
3 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจประเมิน ดยในวันนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล อ.กุฉินารายณ์
4 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้ารับการประเมิน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าประเมินพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน โครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
5 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกวดระดับจังหวัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
6 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ปนที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
7 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิกจากชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
...ดูรายละเอียด...
อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
8 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีวามรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้อง เหมาะสม
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
9 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประกวด เพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 36 หน่วยงาน, คณะครู นักเรียน และทีม DANCERCISE จำนวน 5 ทีม เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนต้นแบบคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าประกวดระดับภาคต่อไป
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ และห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 งานยาเสพติด สุขภาพจิต และงานทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.กาฬสินธุ์ จัดงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 100 คน
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
11 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
12 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าคันโทเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระดับพื้นที่
...ดูรายละเอียด...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุม EOC เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักเรียน รวมทั้งนักเรียนที่จะไปร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
14 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เลิกยาเสพติด
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดป่านาคำ อำเภอกุฉินารายณ์ และวัดอโศการาม อำเภอนามน
15 จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้แต่งกายด้วยเสื้อ หรือสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในวัน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การด
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
16 "จังหวัดกาฬสินธุ์" ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7
วันที่ 8 กันยายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรในเขตพื้นที่สุขภาพที่7
...ดูรายละเอียด...
เทศบาลตำบลโคกศรี เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
17 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
หมู่บ้านนานาชาติ มูลนิธิเปรมปรีดี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
18 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
19 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“จังหวัดกาฬสินธุ์” ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
20 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมทั้งฝึกซ้อมการนำเสนอ เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
21 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
...ดูรายละเอียด...
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
22 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
23 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเตรียมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
24 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด นำโดยนางอาภิรมย์ ชิณโน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ลานหน้าเรือนพยาบาล เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
25 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 นำโดย นายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
26 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) พร้อมมอบสายสะพายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
27 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
28 TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 8 มกราคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
29 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
...ดูรายละเอียด...
MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
30 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 พร้อมนำเสนอผลงาน จังหวัดดีเด่น
...ดูรายละเอียด...
HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
31 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ
...ดูรายละเอียด...
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
32 ความภาคภูมิใจ
ปี 2548 โรงเรียนอนุกูลนารี ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONEดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
33 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมี ท่
...ดูรายละเอียด...
34 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

...ดูรายละเอียด...
35 ชมรมTO BE NUMBER ONE มีส่วนร่วมและสนับสนุนการแข่งขัน Dancercise ในระดับภาค

...ดูรายละเอียด...
36 การอบรมแกนนำ การพัฒนาความรู้เรื่องยาเสพติด

...ดูรายละเอียด...
37 การประเมินผลและติดตามผล
การรายงานและติดตามสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๑ ปีให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดและสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
-
38 มีการประชุมในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอเป็นประธานการดำเนินงานระดับอำเภอ
มีการประชุมในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอเป็นประธานการดำเนินงานระดับอำเภอ ติดตามผลการบำบัดผู้ได้รับการเข้าค่ายบำบัด
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
39 พิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
พิธีลงนาม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์