ภาพกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
#ภาพกิจกรรมเรื่อง สถานที่
1 คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อม และมอบหมายงานรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)
คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.สม นาสอ้าน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมมอบหมายภารกิจและชี้แจงประเด็นการตรวจเยี่ยมและรายละเอียดกำหนดการ
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมค็อกพิท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” นำโดย ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะร่วมศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
3 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)
ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระดับประเทศ ทั้ง 6 ชมรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ 7 – 8 ก.ค. 2565
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
4 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนคำใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (รอบพื้นที่) และเป็นการเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
5 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE
“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ และระดับประเทศ ประจำปี 2565 และเพื่อเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ และโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
6 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่น วัยใส EQ ดี ด้วย TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕”
“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมโดย ดร.สม นาสอ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นร่วมสร้างเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอห้วยเม็ก ณ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
7 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบ 6 เดือน การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบพื้นที่ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดนำเสนอผลงานระดับประเทศ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
8 คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามแผนงานการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
9 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามแผนงานการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
10 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามแผนงานการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
11 "TO BE NUMBER ONE" จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำโดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำทีมเข้าร่วมประกวดฯ เป็นวันที่ 2 โดยผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ จำนวน 6 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
12 "TO BE NUMBER ONE" จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นำโดยดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ นำทีมเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2565
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
13 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
14 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการคืนอาหารและสมุนไพรสู่ป่าภูผาด่าง เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน โดยมีการปลูกเมล็ดพันธุ์พืชมะขาม จำนวน ๒ ตัน, เมล็ดพันธุ์พืชอื่น เช่น ขนุน มะม่วง มะละกอ กระบก มะขามเทศ จำนวน ๑ ตัน และพันธุ์ไม้ยืนต้นต่างๆ เช่น ต้นโพธิ์ ประดู่ พยุง ยางนา จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ ภูผาด่าง อำเภอนาคู
...ดูรายละเอียด...
15 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี
...ดูรายละเอียด...
โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ และโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
16 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรและสายสะพายให้แก่ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BENUMBER ONE
โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
17 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมและให้การสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้
...ดูรายละเอียด...
อาคารอเนกประสงค์บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว
18 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมแกนนำเยาวชนใครติดยายกมือขึ้นรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปี 2565
โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้สมาชิกทราบถึงแนวทางในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูจิตใจเยาวชนสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนสมาชิกในการดำเนินชีวิต ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 100 คน
...ดูรายละเอียด...
อาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
19 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2565
นำโดยดร.สม นาสอ้าน และนายยุทธพลภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565
...ดูรายละเอียด...
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ
20 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดฯ
...ดูรายละเอียด...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
21 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ๒๕๖๕
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์”ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และลงพื้นที่ออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕
...ดูรายละเอียด...
บริษัทเพชรดำฟู้ด จำกัด ตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
22 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” อกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕
...ดูรายละเอียด...
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
23 “จังหวัดกาฬสินธุ์” ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ
24 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะ ความมั่นใจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLทั้ง 10 คน
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ และห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
25 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ได้จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
ในการประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 56 คน และมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน ซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดนครราชสีมา
...ดูรายละเอียด...
อาคารโดม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
26 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สสจ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
27 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2564
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2564 โดยมีตัวแทนจากการประกวดทัั้ง 5 ประเภท เข้ารับจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
28 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
...ดูรายละเอียด...
โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 จังหวัดกาฬสินธุ์ สุดเจ๋ง คว้า 4 รางวัลใหญ่ จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
ผลการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ปรากฏว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คว้ามาได้ 4 รางวัล ข้อมูลเพิ่มเติม https://kalasin.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/65187
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
30 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมชมและเชียร์เพื่อให้กำลังใจแก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. คณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมชมและเชียร์เพื่อให้กำลังใจแก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในประเภทต่าง ๆ
...ดูรายละเอียด...
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
31 เมื่อวันที่ 21 ธค 2564 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE กิจกรรมการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมชมและเชียร์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดของจังหวัดกาฬสินธุ์ในประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของทุกชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลฯ
...ดูรายละเอียด...
ฮอลล์ 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
32 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
33 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
“TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๔
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
34 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ประชุมเตรียมการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
35 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี 2564 วันที่ 2
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจประเมิน โดยในวันนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล อ.กุฉินารายณ์
36 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" รับการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ปี 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตรวจประเมิน ดยในวันนี้มีการประเมินทั้งสิ้น 2 ชมรม
...ดูรายละเอียด...
อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป รีเทล อ.กุฉินารายณ์
37 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้ารับการประเมิน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี 2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวบังอร ศรีเนตรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต เป็นคณะอนุกรรมการ สำนักโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าประเมินพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน โครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์เพื่อนใจโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
38 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกวดระดับจังหวัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
39 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ปนที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
40 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิกจากชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE” จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแกนนำและสมาชิก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือและเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
...ดูรายละเอียด...
อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
41 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีวามรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้อง เหมาะสม
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
42 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประกวด เพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 36 หน่วยงาน, คณะครู นักเรียน และทีม DANCERCISE จำนวน 5 ทีม เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนต้นแบบคนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าประกวดระดับภาคต่อไป
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ และห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
43 งานยาเสพติด สุขภาพจิต และงานทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.กาฬสินธุ์ จัดงานโครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2564 “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรด้านสาธารณสุข แกนนำเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 100 คน
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
44 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกับโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
45 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าคันโทเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินระดับพื้นที่
...ดูรายละเอียด...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
46 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุม EOC เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีน และจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แก่นักเรียน รวมทั้งนักเรียนที่จะไปร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
47 "TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์" ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมในการให้คำปรึกษาการบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เลิกยาเสพติด
...ดูรายละเอียด...
ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดป่านาคำ อำเภอกุฉินารายณ์ และวัดอโศการาม อำเภอนามน
48 จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ เป็นวัน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดให้แต่งกายด้วยเสื้อ หรือสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในวัน TO BE NUMBER ONE เพื่อให้การด
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
49 "จังหวัดกาฬสินธุ์" ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7
วันที่ 8 กันยายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเขตสุขภาพที่ 7 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรในเขตพื้นที่สุขภาพที่7
...ดูรายละเอียด...
เทศบาลตำบลโคกศรี เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
50 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
หมู่บ้านนานาชาติ มูลนิธิเปรมปรีดี ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
51 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
...ดูรายละเอียด...
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
52 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“จังหวัดกาฬสินธุ์” ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
53 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมทั้งฝึกซ้อมการนำเสนอ เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอนุกูลนารี
54 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านยุทธพล ภูเลื่อน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
...ดูรายละเอียด...
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
55 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
56 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมเตรียมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมเตรียมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
57 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด นำโดยนางอาภิรมย์ ชิณโน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี และออกติดตามตรวจเยี่ยมเสริมกำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ลานหน้าเรือนพยาบาล เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
58 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 นำโดย นายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
59 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” ลงนามบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) พร้อมมอบสายสะพายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานพิธีบันทึกความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
61 TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 8 มกราคม 2564 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
...ดูรายละเอียด...
ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
62 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
...ดูรายละเอียด...
MCC HALL เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
63 “TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563
“TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์” เข้าร่วมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 พร้อมนำเสนอผลงาน จังหวัดดีเด่น
...ดูรายละเอียด...
HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
64 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ
...ดูรายละเอียด...
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
65 ความภาคภูมิใจ
ปี 2548 โรงเรียนอนุกูลนารี ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONEดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
...ดูรายละเอียด...
66 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ TO BE NUMBER ONE และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมี ท่
...ดูรายละเอียด...
67 กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

...ดูรายละเอียด...
68 ชมรมTO BE NUMBER ONE มีส่วนร่วมและสนับสนุนการแข่งขัน Dancercise ในระดับภาค

...ดูรายละเอียด...
69 การอบรมแกนนำ การพัฒนาความรู้เรื่องยาเสพติด

...ดูรายละเอียด...
70 การประเมินผลและติดตามผล
การรายงานและติดตามสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๑ ปีให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดและสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
...ดูรายละเอียด...
-
71 มีการประชุมในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอเป็นประธานการดำเนินงานระดับอำเภอ
มีการประชุมในระดับพื้นที่ โดยนายอำเภอเป็นประธานการดำเนินงานระดับอำเภอ ติดตามผลการบำบัดผู้ได้รับการเข้าค่ายบำบัด
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
72 พิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
พิธีลงนาม ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
...ดูรายละเอียด...
ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์